XIN THƯƠNG NHÌN ĐẾN
Lm. Kim Long


ĐK. Xin đừng xét xử chúng con theo tội tình chúng con phạm. Xin chớ đoán phạt chúng con theo như chúng con lầm lỗi. Xin thương nhìn đến chúng con vì lượng từ bi của Ngài.

1. Thân lạy Chúa Đấng cứu độ chúng con xin hãy bang trợ chúng con vì hiển vinh dánh Chúa

2. Thân lạy Chúa cúi xin Ngài xót thương tha thứ lỗi lầm chúng con vì hiển vinh danh Chúa.

3. Thân lạy Chúa Chúa nỡ nào lãng quên Giao Ước xưa Ngài khứng ban vì hiển vinh danh Chúa.

4. Thân lạy Chúa chúng con nguyện kính tôn xin đến muôn đời hát khen vì hiển vinh danh Chúa.