MẸ THIÊN CHÚA
Sr. Têrêsa


ĐK. Hân hoan mừng kính Mẹ Thiên Chúa hiển vinh, rạng ngời chốn Thiên đình. Dâng lên Mẹ Chúa ngàn câu hát tôn vinh Mẹ Thiên Chúa uy quyền.

1. Mẹ đã sinh ra Con Chúa Trời. Đấng mệnh danh là Chúa muôn loài, vui làm Mẹ mà vẫn còn khiết trinh, đến muôn đời là Mẹ Đấng Cứu Tinh.

2. Mẹ Chúa vinh quang, hát khen Mẹ giữa ngàn muôn phụ nữ trên trần, đã được chọn Mẹ Chúa của chúng sinh, đến muôn đời Mẹ là Đấng hiển vinh.