THẦY RỬA CHÂN CON SAO
Sr. Têrêsa

ĐK. Thầy cúi xuống rửa chân con sao. Thầy cúi xuống rửa chân con sao. Một hành động chan chứa yêu thương. Một việc làm nói lên tình yêu thương.

1. Thầy là Chúa là Thầy trở nên người tôi tớ. Cúi xuống Thầy rửa chân con, dạy con sống phục vụ như Thầy đã nêu gương.

2. Lời truyền phán dấu yêu đây là điều răn mới là giới răn của Thầy. Hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau.

3. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy. Nếu các con thật lòng thương yêu nhau.