LỜI NGUYỆN ĐẦU XUÂN 1
Lm. Phong Trần

ĐK. Xuân về trên khắp quê hương Việt Nam. Con về bên Chúa uy linh toàn năng. Nguyện xin dâng lên câu ca, dâng lời tạ ơn, một năm đã qua. Nguyện xin ban ơn an hòa, và xin Chúa Xuân ngự giữa muôn nhà. Con về dâng Chúa Xuân bao niềm vui. Dâng lòng yêu mến thiết tha của con. Nguyện xin dâng lên dâng lên tâm tình của con cho một năm mới. Nguyện xin yêu thương ban ơn giữ gìn chở che, trong mỗi phút giây, Chúa thương chúc lành, năm mới con bình an.

1. Trọn một năm qua, ban ân phúc Chúa ban dư tràn. Dẫu còn bôn ba, nhưng Thiên Chúa vẫn mãi bên con. Trọn một năm qua, Tình Yêu Thiên Chúa bao la, Ngài luôn dẫn bước đường đời, luôn giữ gìn cho đến hôm nay.

2. Nguyện một năm mới, xin Thiên Chúa đỡ nâng giữ gìn, xin được bình an, và hiệp nhất trong Chúa Ki-tô. Nguyện lòng dâng lên, một năm xin Chúa chúc lành, nguyện xin phó thác nơi Ngài, con trông cậy nơi Chúa Chúa ơi.