NGUYỆN CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Lm. Phong Trần


ĐK. Lạy Chúa muôn lạy Chúa, xin lắng nghe con nài van, xin lắng nghe con thở than kêu cầu. Nguyện thương ôi lạy Chúa, dủ thương những người đã khuất, tổ tiên ông bà cha mẹ của con.

1/ Theo khói trầm hương thơm con nâng hồn lên tới Chúa, lòng tha thiết dâng lên, lời kinh cho các linh hồn. Nguyện xin Chúa xót thương, bao linh hồn đã lìa cõi thế, nguyện xin Chúa thứ tha, những lỗi lầm vướng mắc còn vương

2/ Dâng Chúa mẹ cha con, con dâng người thân đã khuất. Nguyện xin Chúa bao dung, dủ thương tha thứ lỗi lầm. Nguyện xin Chúa xót thương, xin đưa về thiên đàng bên Chúa hưởng nhan Chúa Chúa ơi, muôn muôn đời mãi mãi ngàn thu

3/ Theo khói trầm hương bay, con dâng lời kinh thống hối. Nguyện xin Chúa uy linh dủ thương đưa các linh hồn về bên Chúa Chúa ơi, muôn muôn đời vui hưởng nhan Chúa. Lòng tin kính, mến yêu, con trông cậy, phó thác, nguyện xin