LỜI CẦU CHO TỘI NHÂN
Lm. Ân Đức

1/ Xin thương con ôi lạy Chúa từ nhân, tha cho con muôn vàn những tội khiên. Xin thương con theo lượng đức từ bi, xin tẩy linh hồn sạch hết những bợn nhơ. Lúc trong thai con là kiếp tội nhân, chưa sinh ra con đã mắc tội rồi. Con ăn năn muôn tội con trước mắt con đã xúc phạm ở trước mặt Ngài.

ĐK. Xin ban cho con một quả tim trong sạch, xin ban cho con một Thần trí vững vàng. Xin cho con thơ đừng mất Thần Linh Chúa, đừng nỡ khai trừ và đuổi xa con. Xin cho con nghe ngàn lần tiếng hoan lạc, tim con đau thương này cũng sẽ nhảy mừng. Xin ban cho con niềm vui ơn cứu rỗi, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.

2/ Ôi Gia-vê xin rảy nước hồn con, con nên trong nên sạch hết tội khiên. Xin cho con tâm hồn mới sạch tinh như tuyết trắng ngần đổi mới đẹp xinh. Ôi Gia-vê xin đừng chấp tội con quay mắt đi xin đừng xét tội con. Con ăn năn muôn điều con lầm lỗi, xin xóa tâm hồn sạch hết những bụi trần.