CHÚA LÀ PHẦN GIA NGHIỆP (Tv 15)
Lm. Ân Đức


ĐK. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con.

1. Lạy Chúa xin giữ gìn con vì ở bên Ngài con đang ẩn náu con thưa cùng Chúa Ngài là Chúa con thờ. Ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc.

2. Lạy Chúa là chính gia nghiệp và phần phúc đã dành cho con. Vận mạng con tay Ngài nắm giữ phần tuyệt hảo may mắn đã về con phần gia sản thỏa mãn lòng con.

3. Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy suốt đêm trường lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn con luôn nhớ có Ngài trước mặt Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ.

4. Vì thế tâm hồn con hớn hở và lòng dạ hân hoan. Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn Chúa sẽ dạy con đường về cõi phúc trước tôn nhan phước lộc đầy tràn ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi.