XIN SAI THÁNH THẦN TỚI (Tv 103)
Ngọc Linh


ĐK. Lạy Chúa xin sai Thánh Thần tới để canh tân đổi mới mặt đất này.

1. Hồn tôi hỡi hãy mừng hát Ngài. Lạy Thiên Chúa con thờ Chúa muôn trùng cao cả. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt. Cẩm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang.

2. Lạy Thiên Chúa công trình của Ngài. Quả cao quí vô vàn có ai nào kể xiết. Chúa hoàn thành thực khôn ngoan thánh thiện. Địa cầu đầy dẫy muôn vạn ánh hào quang.

3. Kìa muôn thú ngước nhìn lên Ngài đợi mong bữa no lòng nơi tay Ngài thương ban. Chúng vội vàng lượm ngay khi Chúa tặng Ngài mà mở tay ân huệ xuống đầy dư.

4. Làn sinh khí Chúa mà lấy lại là chúng tắt hơi liền sẽ trở về bụi cát. Chính Ngài đã tặng ban sinh khí này. Mọi loài dựng nên luôn làm Chúa hỉ hoan.

5. Hiển vinh Chúa muôn đời vững bền kỳ công Chúa tác tạo Chúa vui mừng hân hoan. Tiếng lòng này cầu mong vui ý Ngài. Trọn cuộc đời con Chúa là chính niềm vui.