XIN NGÀI HÃY ĐẾN
Ngọc Linh


ĐK. Lạy Chúa Thánh Thần. Xin Ngài hãy đến. Xin Ngài hãy đến và đốt lên và đốt lên ngọn lửa hồng rực sáng trong lòng con, lửa hồng rực sáng trong lòng con, lửa hồng rực sáng trong lòng con.

1. Chính nhờ làn sinh khí Ngài thổi vào lòng con, mà con nay được sống. Nếu không có Ngài sưởi nóng tâm hồn thì con đây mang thân xác hư vong.

2. Chính nhờ làn hơi ấm Ngài luyện lọc sưởi hong đời con nay bừng sáng. Nếu không có Ngài gội tưới ân tình thì con đây mang thân xác hư vong.

3. Hãy thổi vào trong cõi lòng ngọn lửa Thần Linh để con thêm mạnh sức. Sáng soi mở lòng hiểu biết thông cảm và yêu thương luôn rực cháy trong tim.