TAY CON DÂNG
Lm. Ân Đức

1. Tay con dâng lên cao, này đây bánh miến ngọt ngào, cùng bao công lao con người. Nguyện Chúa đoái nhận bánh này, để nên của ăn thiêng liêng.

ĐK: Chúc tụng ngợi khen Chúa, xin chúc tụng và ngợi khen Chúa cho đến muôn muôn đời. Chúc tụng tôn vinh Chúa xin chúc tụng và tôn vinh Chúa cho đến muôn muôn đời.

2. Tay con dâng lên cao, này đây là chén rượu nho, cùng bao công lao con người. Nguyện Chúa đoái nhận chén này để nên của uống thiêng liêng.