BÍ TÍCH CAO QUÝ
Minh Tâm

ĐK: Khi nhìn lên thánh giá ta hiểu được Chúa Giê-su đã yêu ta dường nào. Khi nhìn vào bánh thánh ta hiểu được Chúa Giê-su đang yêu ta biết bao.

1. Bí tích Thánh Thể cao quí, là Mình Thánh Chúa Giê-su đã tặng ban để dưỡng nuôi trần gian.

2. Bí tích Thánh Thể cao quí, là Mình Thánh Chúa Giê-su đã đổ ra để xoá muôn tội ta.

3. Bí tích Thánh Thể cao quí, là Bí tích Chúa Giê-su đã lập ra để ở mãi cùng ta.