LẠY CHÚA THÁNH THẦN XIN HÃY ĐẾN
Ngọc Linh


Lạy Chúa Thánh Thần (Xin Ngài hãy đến, xin Ngài hãy đến) Xin Ngài hãy đến, xin Ngài hãy đến (và từ trời cao, và từ trời cao) và từ trời cao toả ánh vinh quang của Ngài. Lạy Cha kẻ cơ bần. Xin Ngài hãy đến, xin Ngài hãy đến (Đấng ban ân huệ soi sáng tâm hồn) xin Ngài hãy đến, xin Ngài hãy đến. Lạy Đấng an ủi tuyệt luân, là khách trọ hiền lương, là Đấng uỷ lạo dịu dàng. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than là niềm an ủi trong lúc lệ tràn. Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin dọi chiếu ánh quang của Ngài tràn ngập tâm hồn tín hữu. Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin dọi chiếu ánh quang của Ngài tràn ngập tâm hồn tín trung. (Nếu không có Chúa trợ phù, nếu không có Chúa trợ phù) Nếu không có Chúa trợ phù trong con người còn chi thanh khiết không còn chi không còn chi vô tội. Xin Chúa sửa lầm lỗi. Tưới gội chỗ khô khan chữa cho lành thương tích. Uốn nắn điều cứng cỏi. Sưởi ấm chốn lạnh lùng. Chỉnh đốn lại đường đi. Xin Chúa ban cho họ là những người tin cậy ở Chúa. Xin Chúa ban cho họ là những người kiên vững không lay. Được ơn bẩy nguồn huấn nghiệp nhân đức, Hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ muôn đời. Xin Chúa ban cho họ là những người tin cậy ở Chúa. Xin Chúa ban cho họ là những người kiên vững không lay. Được ơn bẩy nguồn huấn nghiệp nhân đức, Hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ muôn đời. (Muôn muôn đời muôn đời).