NGUYỆN XIN CHÚA THÁNH THẦN
Ngọc Linh

ĐK: Nguyện xin Thánh Thần Chúa đổ xuống cho trần gian ngọn lửa tình yêu say mến. Và khứng ban ngàn ơn kiện toàn trái đất trong đức tin thẳm sâu.

1. Xin hãy đến thánh hoá tâm hồn con. Xin hãy đến thánh hoá thể xác con nên trinh trong nên tinh tuyền thánh thiện. Xin hãy đến chiếu sáng cho ngàn dân. Xin hãy đến thắp sáng đời tối tăm trong tin yêu sống chân tình thứ tha.

2. Xin hãy đến dẫn lối theo đường ngay. Xin hãy đến giúp sức từng phút giây. Trong gian nguy có tay Ngài an lòng. Dầu thơm nức hãy sức trên đầu con. Để con sống mãi mãi đời chứng nhân. Đi muôn phương gieo Tin Mừng Phúc Âm.