LÒNG NHÂN HẬU NGÀI (Tv. 50)
Huỳnh Minh Kỳ


ĐK. Lạy Chúa! Nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Ngài.

1. Lạy Chúa! Nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa, và tẩy xóa tội con theo lượng đức từ bi Ngài. Lạy Chúa! Xin rửa con tuyệt gốc hết bao lỗi lầm, để con biết quay về kính thờ Thiên Chúa chí tôn.

2. Lạy Chúa! Ngài đã biết thân phận con người yếu đuối, và bao lỗi lầm của con luôn ở trước mặt mỗi ngày. Lạy Chúa! Con đã thưa tội lỗi con phạm đến Ngài, Chúa ơi, tấm thân này khẩn cầu xin Chúa thứ tha.

3. Lạy Chúa! Nguyện canh tân tinh thần con người yếu đuối, và xin hãy đừng tách con ra khỏi thánh nhan của Ngài. Lạy Chúa! Xin giúp con gìn giữ trái tim trắng ngần, Chúa ơi, chớ thu hồi Thánh Thần ra khỏi trí tâm.

4. Lạy Chúa! Nguyện nâng đỡ theo lòng nhân hậu của Chúa, và xin mở miệng lưỡi con ca ngợi thánh danh của Ngài. Và hãy ban xuống cho nguồn sống tinh thần quảng đại, Chúa ơi, khấn xin Ngài dủ lòng nhân ái xót thương.