LINH HỒN NGỢI KHEN (Tv. 145)
Huỳnh Minh Kỳ


ĐK. Linh hồn tôi ơi! Hãy ngợi khen Chúa. Linh hồn tôi ơi! Hãy ngợi khen Chúa.

1. Chúa sẽ trả lại quyền lợi kẻ bị áp bức. Đổ xuống phúc lành cho kẻ đói được đầy dư. Cứu gỡ những người tù tội gông cùm tay xích, và sẽ ban nhiều ơn ích cho người lòng ngay.

2. Những kẻ mắt mù Ngài sẽ cho được trông thấy. Chúa sẽ đỡ nâng yêu quý các bậc tiền nhân. Chúa sẽ giữ gìn kiều bào lưu lại đất khách, và sẽ nâng dậy giải thoát kẻ bị khòm lưng.

3. Chúa sẽ đỡ nâng những người quả phụ cô thế. Những đứa ác nhân luôn thấy rối loạn đường đi. Chính Chúa của người tồn tại muôn đời muôn kiếp, Thiên Chúa của người muôn kiếp muôn đời làm Vua.