XIN TRỢ PHÙ CON (Tv. 39)
Huỳnh Minh Kỳ


ĐK. Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con. Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con.

1. Tôi đã cậy trông, tôi hằng trông cậy ở Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về phía bên tôi. Và Ngài đã nghe, nghe tiếng của tôi kêu cầu. Ôi lạy Chúa xin cấp tốc trợ phù con.

2. Chúa gìn giữ tôi xa khỏi hố hầm diệt vong. Ngài để chân tôi trên những tảng đá hoa cương. Và Ngài dìu đưa trong mỗi bước chân lối đường. Ôi lạy Chúa xin cấp tốc trợ phù con.

3. Đây bài ca mới Chúa để trong miệng của tôi. Bài hát ca mừng, ca mừng về Chúa chúng ta. Những người nhìn thấy chứng kiến với bao tôn sợ. Ôi lạy Chúa xin cấp tốc trợ phù con.

4. Số phận của con khốn khổ cơ hàn Ngài ơi! Được Chúa chăm nom ôi thật hạnh phúc lắm thay. Ngài phù trợ con giải thoát cứu nguy đêm ngày. Ôi lạy Chúa xin cấp tốc trợ phù con.