LẠY CHÚA! CON YÊU MẾN NGÀI (Ga. 21)
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


ĐK. Lạy Chúa! Chúa biết con yêu mến Ngài. Dù con đây bao phen vong ân tình Chúa. Nhưng Ngài đã xóa hết tội con vấp phạm. Vì Chúa biết, biết con yêu mến Ngài.

1. Con xin Ngài cho con đức tin vững vàng. Để vượt thắng những lần u mê tối tăm. Hầu đáp lại tiếng gọi tình thương của Chúa. Bằng chính cả cuộc đời bác ái yêu thương.

2. Đã bao lần con mê đắm trong tội đời. Lòng tự hối xin Ngài ban ơn tha thứ. Xin tẩy sạch tâm hồn được nên tinh trắng. Yêu mến Ngài chẳng màng toan tính hơn thua.

3. Chúa biết rằng: con mang xác thân yếu hèn. Cần củng cố mỗi ngày một thêm vững tin. Luôn cảm nghiệm ân tình Ngài thương vô bến. Xin hiến thân phục vụ Nước Chúa trung kiên.