MỪNG HAI THÁNH TÔNG ĐỒ
Cao Huy Hoàng

1. Khi còn sống trên trần gian, đây là những người anh hùng. Đã gieo trồng Hội Thánh Chúa bằng chính những giọt máu. Đã uống chén đau khổ Chúa đã nên bạn hiền Ngài. Xin dâng lời ngợi ca khen chúc tụng và tri ân.

ĐK: Xin tôn vinh Chúa muôn muôn đời, lời ca khen vinh quang. Thương nhân gian xây dựng Hội Thánh trên nền cao kiên vững. Xin tôn vinh Đá Tảng Cứu Độ, Ngợi Khen Đức Ki-tô. Tri ân Phê-rô và Phao-lô mừng Hai Thánh Tông Đồ.

2. Trong niềm hiếu kính thành tâm dâng mừng Hai vị anh hùng. Xin các Ngài ngàn phúc đức hằng gìn giữ Hội Thánh. Sáng danh Chúa trên trần thế khắp muôn phương dân tộc. Muôn nơi hoà lời ca khen chúc tụng và tri ân.