AI SẼ CHO CON
Lm. Kim Long


ÐK: Ai sẽ cho con đôi cánh chim bằng để con bay thẳng lên cùng Thiên Chúa?

1. Xin Chúa nghe con nài van, xin chớ ngoảnh mặt đi. Xin thương đáp lời con kêu khấn, giữa cơn u sầu con biết đi về đâu.

2. Con khiếp run khi vừa nghe bao ác nhân gầm vang, manh tâm giáng họa trên con mãi, từng nuôi căm hờn xông đánh con nhiều phen.

3. Tung cánh bay cho thật xa nương náu nơi quạnh hiu, phong ba phũ phàng dâng muôn lớp, hồn con tin cậy tay Chúa luôn chở che.

4. Mai sớm qua trưa về hồn con vẫn luôn nài van, xin thương cứu hồn con nguy khốn, vì bao quân thù xông chiến quanh mình con.