DÂNG LÊN
Thanh Thanh

ĐK. (Dâng lên Cha tấm bánh) Dâng lên Cha tấm bánh tinh trong (tấm bánh tấm bánh tinh trong, hương hoa cuộc đời) là hương, hương hoa đất trời (cuộc đời lao công) là do lao công con người. (Dâng lên Cha chén rượu) Dâng lên Cha chén rượu nồng cay (chén rượu chén rượu nồng cay, như hương ngợp trời) hợp với hương trầm tỏa bay, bay lên trước thánh nhan Ngài.

1. Bao năm qua trong sa mạc hoang buồn, Ngài nuôi dân bằng Man-na ngát thơm. Nay nuôi con bằng chính Mình Máu Ngài. Ôi bao la tình Chúa thương con người.

2. Yêu thương con Cha không ngại đơn lạnh, ẩn thân trong nhà chầu vắng suốt canh. Xin cho con hằng kết hiệp với Ngài, trong tin yêu nguyện sẽ không xa rời.