CA NHẬP LỄ 11
Lm. Nguyễn Văn Trinh

ĐK: Đường đi lên Núi Thánh ôi cao vời. Đường đi lên Núi Thánh ôi thật xa xa quá Chúa ơi! Nào ai sẽ cùng con đi nào ai sẽ cùng con bước tới nhà Chúa, ai đỡ nâng con. Đường đi lên Can-vê ôi cao vời. Đường đi theo vết máu của thập giá xa quá Chúa ơi! Tình yêu Chúa dìu con đi để hiến trót đời con biết sống cho Chúa chết vì yêu mọi người.

1. Núi Thánh Can-vê một chiều nào Chúa đã hiến dâng đơn côi trên thập tự Ngài cứu đời chịu hy sinh chết. Chúa chết cho con nêu gương trong hy sinh phục vụ. Từ đây mãi mãi con quyết sống yêu thương mọi người.

2. Những phút bên nhau cùng bàn tiệc Chúa đã hiến trao tấm bánh nên Mình Ngài, Ngài đã bẻ để cho nhân thế. Biết sống cho nhau hôm nay con ra đi phục vụ để nên tấm bánh nên sức sống yên vui cho đời.