DANH THÁNH GIÊSU
Hải Nguyễn

1/ Khi nghe tên Giêsu mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục đều phải quỳ xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô ở trong vinh quang Thiên Chúa Cha.

ĐK. Con dâng muôn lời ca tán tụng Danh Thánh Giêsu, khắp hết cõi đất trời đều phải bái phục thờ kính. Danh Thánh Chúa Giêsu vượt trên các tầng trời, xin quỳ gối tôn thờ Danh Thánh Chúa Giêsu

2/ Khi nghe tên Giêsu mọi loài trên trời dưới đất phải nghiêm gối quỳ mà thờ lạy Chúa, và cùng hợp tiếng để tung hô Chúa Giê su Kitô được vinh danh trong Thiên Chúa Cha.