AI MẾN YÊU TA
Chúa nhật VI Phục Sinh năm A (Ga 14,15-29 ; 1Pr 3,15-18)

Lm. Bùi Ninh


ĐK. Ai mến Ta thì sẽ giữ lời Ta, Chúa là Cha sẽ yêu mến người ấy (và thương tình tỏ mình cho người ấy). Ta sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần, để ở với phàm nhân đến tận thế (và sẽ thương phù trợ đến tận thế).

1. Ai mến yêu Ta trong đời thì hãy giữ lời, vì lời của Ta thật ra là lời Thiên Chúa. Chính Ta đây là luôn sống ở trong Cha. Bao giờ từ giã, Ta sẽ về cùng Cha. Alleluia.

2. Chính Chúa Kitô đã nhận chịu chết một lần, để rồi đưa dẫn phàm nhân về cùng Thiên Chúa. Xác thân của Người tuy đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. Alleluia.

3. Đấng Thánh Kitô trên trời đã sống trên đời, gọi mời nhân thế thành tâm thuộc về Thiên Chúa. Dẫu cho thân mình lo gánh nặng nhục vinh, nhưng lòng thành kính để cũng được phục sinh. Alleluia.

PDF