LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A (Đn 3,52-56)
Lm. Thái Nguyên

1. Chúc tụng Thiên Chúa của cha ông chúng tôi.

ĐK. Xin dâng lời ca ngợi, chúc vinh muôn đời.

2. Chúc tụng Danh Thánh ngàn vinh quang khắp nơi.

3. Chúc tụng Thiên Chúa ngàn thiên binh hiển vinh.

4. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa chí tôn.

5. Chúc tụng Thiên Chúa, nguồn vinh quang chúng sinh.

ALLELUIA

Alleluia, Alleluia. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Sáng danh Thiên Chúa Đấng hằng có, từ ngàn xưa đến muôn ngàn đời. Alleluia, Alleluia.

PDF
ENC