HÒA KHÚC GIÁNG SINH
Phùng Minh Mẫn

ĐK: Nào lặng nghe tin vui vang rất xa, một Hài Nhi sinh ra cho chúng ta. Từ trời cao hiển vinh Ngài đã Giáng sinh. Giáng sinh nơi hang lừa. Ngài là Đấng Cứu Thế như loan báo xưa. Ngài là Chúa các chúa Vua trên các vua. Chỉ vì yêu người thế Ngài đã giáng sinh đã sinh ra trong trần gian

1. Nào cùng vui lên anh em, nào cùng nhau đi Bê-lem chốn quê nghèo. Để nhìn xem Vua muôn vua, để nhìn ngắm Chúa các chúavừa trờ nên bé thơ. Chốn hang lừa nên ngai Chúa ngự, chính nơi đây ban ơn cứu độ, sẽ giao hòa Trời và Đất an bình người trần thế Sáng danh Chúa trên thiên đàng

2. Mừng vui lên ai khiêm nhu dập vùi trong bao oan khiêm chốn lao tù. Nào ai tâm tư thê lương đường đời gian nan phong sương này Ngài sẽ xót thương Đấng cứu độ ngự tòa thống trị Lẽ công bình là đường lối Ngài sẽ xét xử người trần thế hạ bệ kẻ quyền quý để nâng những ai thấp hèn.