AI VUI LÒNG QUẢNG ĐẠI HIẾN DÂNG (2Cr 9, 6)
Mai Hoàng Công


1. Ai vui lòng quảng đại hiến dâng, thì được Thiên Chúa mến thương tỏ lòng. Ai trung thành theo Chúa bền tâm, thì ngày sau sẽ được thấy Chúa, Đấng sáng ngời vinh hiển quyền năng.

Đk. Lạy Chúa, Chúa hãy nhận cho đây tấm lòng chân thành, và bao nhiêu tâm tình con dâng Chúa từ nhân, là những hy sinh của đời dâng hiến. Lạy Chúa, Chúa hãy giữ gìn hồn con trong an bình, để con trung thành theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Ai vui lòng quảng đại hiến dâng, thì được Thiên Chúa chở che hộ phù. Ai khiêm nhường phó thác cậy trông, và thực thi công bình bác ái, suốt cuộc đời sẽ được bình an.

3. Mau lên đường rao truyền khắp nơi, vì này đây Thiên Chúa thiết tha gọi mời. Đem Tin Mừng cho khắp gần xa, nào cùng nhau ta làm chứng tá, sống Tin Mừng giữa đời hôm nay.

4. Ai vui lòng chấp nhận hy sinh, một đời theo Chúa quyết tâm bỏ mình. Ai đón nhận Thánh giá từng ngày, thì ngày sau sẽ được hạnh phúc, sống muôn đời với Ngài mà thôi.