ĐOÀN CON XIN DÂNG
Mai Hoàng Công


1. Đoàn con xin dâng lên Chúa nhân hiền. Rượu nho thơm hương và bánh trắng tinh. Xin Chúa biến thành Thịt Máu Chúa Con. Xin thương đón nhận và ban phước lành.

ĐK. Ngợi ca tình Chúa yêu thương, ban chính Máu Thịt thần lương nuôi nhân thế. Nguyện xin Chúa xuống muôn ơn, cho đoàn con vững lòng son với Ngài.

2. Đoàn con xin dâng lên trước thiên tòa. Này đây hương hoa cùng muôn tiếng ca. Dâng hết vui buồn ngày mai sẽ qua. Xin thương đón nhận và ban phước lành.

3. Đoàn con xin dâng lên hết tâm tình. Là bao hy sinh nở hoa thắm xinh. Thân xác linh hồn hợp với lễ dâng. Xin thương đón nhận và ban phước lành.