CỦA LỄ HY SINH
Mai Hoàng Công


1. Của lễ hy sinh, Chúa dâng mình cứu chuộc nhân thế, nên lễ dâng đẹp lòng Cha nhân ái. Chỉ vì yêu thương ban chính Máu Thịt, làm thần lương dưỡng nuôi trần gian.

ĐK. Xin dâng lên Thiên Chúa chí nhân, trọn tình yêu của đời dâng hiến, như là nụ hoa chớm nở, trong vườn xuân dạt dào thương mến, và xin dâng xác thân linh hồn, với bao hy sinh xin tiến dâng lên Ngài.

2. Rượu bánh thơm ngon, con dâng Ngài với lòng yêu mến, xin đoái thương trọn lòng thành dâng Chúa. Cuộc đời bình an hay lúc nguy nàn, nguyện Ngài thương xuống muôn hồng ân.