HÃY LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Mai Hoàng Công


ĐK. Hãy lắng nghe lời Chúa (Hãy lắng nghe lời Chúa). Và thực thi ý Chúa (Và thực thi ý Chúa). Hãy lắng nghe lời Chúa (Hãy lắng nghe lời Chúa). Và thực thi ý Ngài (Và thực thi ý Ngài).

1. Ai vui lòng thực thi và luôn lắng nghe lời Chúa. Ai vui lòng thực thi và luôn lắng nghe lời Ngài. Sẽ được thấy nước trời ngày sau, và vui mừng cùng Chúa muôn đời.

2. Mau lên đường truyền rao làm nhân chứng cho lời Chúa. Mau lên đường truyền rao làm nhân chứng cho lời Ngài. Dẫu vui sướng hay gặp khổ đau, ngày sau hưởng hạnh phúc nước trời.