ANH EM HÃY CỨ XIN
(Lc 11, 9-10)
Mai Hoàng Công


ĐK. Anh em hãy cứ xin thì sẽ nhận được, hãy tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.

1. Lạy Chúa Thiên Chúa của con, nay con chẳng xin gì, ước gì xa xôi. Mà chỉ xin yêu Chúa Chúa ơi, và hết lòng yêu thương tha nhân, với một tình yêu thắm tươi rạng ngời.

2. Lạy Chúa Thiên Chúa của con, xưa kia Chúa phán truyền giới luật yêu thương. Ngài dạy yêu như Chúa đã yêu, và sẵn sàng hy sinh cho nhau, hướng về trời cao hiển vinh đẹp màu.

3. Lạy Chúa, trên chốn trần gian, bao nhiêu nỗi cơ hàn vất vả lo toan. Mà hồng ân Thiên Chúa chứa chan, Ngài dắt dìu qua cơn gian nan, tháng ngày bình an sướng vui ngập tràn.