NHƯ ĐỨC KITÔ
Dao Kim

ĐK. Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại thế nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với Người. Và mọi người đều phải chết nơi A-đam thế nào, thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Ktô như vậy.

1/ Niềm hy vọng của chúng ta đã chiếu sáng nơi trần gian này. Là nhờ Đức Kitô đã giao hòa ta cùng Thiên Chúa.

2/ Dù ta còn ở thế gian, mắt đã sáng lên niềm hy vọng, là nhờ Đức Kitô đã gieo mầm, gieo mầm sự sống.

3/ Lòng trông cậy ở Chúa luôn quyết vững ghi trung thành với Người, ngày khi hướng vinh quang khúc ca hòa ca hòa tươi sáng.