YÊU MẾN MẸ LA VANG
Phạm Đức Huyến & Vũ Đình ÂnPk: Con là người miền Nam luôn yêu mến Mẹ La Vang. Con là người miền Nam luôn tin có Mẹ hộ phù.

1. Mẹ La Vang quyền phép cao sang. Mẹ La Vang phúc dư tràn chờ đoàn con ngoan.

2. Mẹ La Vang Mẹ Chúa vinh quang. Mẹ La Vang suối ân tình chờ đoàn con xin.

3. Mẹ La Vang tỏa sáng muôn nơi. Mẹ La Vang phúc thiên đàng mở rộng cho con.

ĐK. Ầu ơ lắng nghe tiếng Mẹ kêu mời. Hãy ăn năn đền tội thống hối. Ầu ơ lắng nghe tiếng Mẹ kêu mời. Hãy thương nhau và lần hạt Mân Côi.