CHÚNG TÔI TRÔNG CẬY
Hoài Đức


Chúng tôi trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng tôi nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng tôi, Hằng chữa chúng tôi cho khỏi sự dữ, cho khỏi sự dữ, A - men A - men.