KÍNH MỪNG
Phổ nhạc : Hoài Đức


Kính mừng Ma - ri - a*, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê - su con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Ma - ri - a Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng tôi là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. A - men.