BÀI CA LINH MỤC
Lm. Ân Đức


ĐK. Lạy Chúa Giê-su linh mục tối cao (ôi linh mục) linh mục đời đời (ôi linh mục) linh mục duy nhất. Chúa đã hiến tế trên bàn thờ Thập Giá Chúa đấng trung gian giữa trời với đất (với đất). Để tôn thờ Cha (để tôn thờ Cha), để cứu độ trần gian.

1. Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa, Chúa muốn chọn con Chúa muốn dùng con làm khí cụ của Chúa, làm sức sống vô biên (hm) làm chứng tá trung kiên (hm), làm tấm bánh thơm ngon được bẻ ra hiến trao muôn người.

2. Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa, Chúa muốn chọn con Chúa muốn dùng con thực thi công trình Chúa bằng bí tích linh thiêng (hm) bằng hiến tế hy sinh (hm) bằng giáo huấn trao ban Lời chân lý đến cho muôn người.

3. Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa, Chúa muốn chọn con Chúa muốn hiện thân trong thân phận của con, để cứu vớt sinh linh (hm) để hướng tới vô biên (hm) để tiếp nối yêu thương bằng con tim mở ra vô cùng.