HỒN THƠ DÂNG CHÚA
Giang Ân


ĐK. Tâm hồn bé thơ con dâng là dâng lên Chúa (i, i a i a) lễ vật hèn (i a i a) lễ vật hèn, nguyện dâng lên tiến dâng.

1. Dâng nguyện dâng, nguyện dâng bánh rượu tinh tuyền. Dâng nguyện dâng, nguyện dâng rượu bánh tinh tuyền.

2. Đây tình con, tình con chút tình đơn hèn. Con nguyện dâng, nguyện dâng lòng mến chân thành.

3. Khi đời con, đời con những ngày vui buồn. Con nguyện dâng, nguyện dâng trọn xác thân này.