CON LUÔN CẦN CHÚA
Lm. Từ Duyên

1. Con vẫn biết con luôn cần Chúa và con đây vẫn luôn cần Ngài, vì đời con lối ngã đường dài, vì đời con cay đắng gian nan. Con vẫn biết con luôn cần Chúa và con đây vẫn luôn cần Ngài, vì đời con luôn luôn thao thức, vì này con mong Ngài ủi an.

ĐK: Con đây luôn cần đến Chúa dù đời vui hay bao khó khăn, đừng để con bao giờ thất vọng. Con đây luôn muôn đời yêu Chúa từng ngày qua con đây khấn xin Ngài dủ thương đưa vào yêu thương.

2. Con vẫn biết con luôn cần Chúa và con đây vẫn luôn cần Ngài, đừng để con sống lối gian tà, đừng để con mang những điêu ngoa. Con vẫn biết con luôn cần Chúa và con đây vẫn luôn cần Ngài, để đời con luôn luôn tươi sáng, để đời con yêu Ngài thiết tha.

3. Con vẫn biết con luôn cần Chúa và con đây vẫn luôn cần Ngài, Ngài dạy con biết thứ tha hoài và dạy con quên những ghen tuông. Con vẫn biết con luôn cần Chúa và con đây vẫn luôn cần Ngài, Ngài dạy con đi theo lối Chúa để dựng xây cho đời mến thương.