NGỢI KHEN
Hải Linh

Hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa, hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa. Cất tiếng ca vui thỏa tâm thần. Vui trong Chúa cứu chuộc muôn dân Đã thương đoái đến người tôi tá, đã thương đoái đến người tôi tá. Rày về sau khắp trong thiên hạ sẽ khen tôi hiếm họa lạ lùng.
Ðấng Chí Tôn phép tắc vô cùng, ban cho tôi muôn hồng phúc cả, và Danh Chúa Thánh Linh nhiệm lạ, và Danh Chúa Thánh Linh nhiệm lạ.