AI LÊN NÚI CHÚA
Hùng Lân


1. Ai lên núi Chúa cao quang, dừng bước đền vàng sang trọng huyền linh. Là ai giữ tấm lòng thành, giữ bàn tay khỏi vấn tanh mùi phàm.

2. Ai lên núi Chúa cao quang, dừng bước đền vàng sang trọng huyền linh. Là ai sống giữa phù sinh, chẳng hề mơ quẩn hứa quanh bận hôm.

3. Ai lên núi Chúa cao quang, dừng bước đền vàng phúc lộc bình an. Là ai chẳng có thề gian, chẳng hề thầm kín tính toan hại người.

4. Ai hãy nắm giữ như y, được Chúa thương vì ân trạch thưởng ban. Này tông giêng kẻ hiền nhân, chỉ cầu gần Chúa hưởng nhan toại nguyền.