THẦY LÀ CÂY NHO
Hùng Lân


1. Thầy là cây nho, chúng con là cành nho. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái thì người ấy sinh nhiều hoa trái (i).

ĐK. Vì không có Thầy chúng con không làm được gì chúng con không làm được gì, vì không có Thầy.

2. Nếu ai không ở trong Thầy thì bị ném ra ngoài như là như cành nho khô gầy. Người ta sẽ nhặt lấy mà đem bỏ vào lửa và chúng sẽ cháy, chúng sẽ là sẽ cháy (i).

3. Nếu các con cứ ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, các con hãy cầu điều mình muốn, thì sẽ được là được như ý (i).

4. Sáng Danh Cha Thầy là các con sinh nhiều hoa trái và là môn đệ của Thầy, là môn đệ của Thầy.

5. Như Cha đã thương Thầy thể nào thì Thầy thương các con thể ấy, các con hãy ở trong tình, tình thương của Thầy.

6. Nếu các con vâng giữ điều răn của Thầy thì sẽ ở trong tình thương của Thầy, như chính Thầy vâng giữ điều răn của Cha, và Thầy ở trong tình Cha thương.