TRÈO LÊN CAO SƠN
Hùng Lân


ĐK. Trèo trèo lên, ai được trèo lên cao sơn Chúa. Ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ.

1. Ấy là người vô tội có lòng thật thà trong trắng. Không mê đắm bã phù hoa, không man trá chẳng thề gian.

2. Ấy là người sống đạo công bình tận tình bác ái. Coi ai cũng là anh em, yêu thương chẳng trừ một ai.

3. Ấy là người thánh thiện theo đường lành đường vị tha. Năng suy gẫm lời Ngài ban, luôn tuân giữ luật Ngài ra.