TRƯỜNG CA TẠO VẬT TUNG HÔ
Hùng Lân

Chúa Tối Cao quyền phép tốt lành. Xin dâng lên Chúa tuyệt vời muôn kinh. Tung, tung, tung hô Tôn Đức không ngơi. Nào ai xứng niệm danh Ngôi Lời vinh quang. Chúa Tối Cao quyền phép tốt lành. Xin dâng lên Chúa tuyệt vời muôn kinh. Tung, tung, tung hô Tôn Đức không ngơi. Nào ai xứng niệm danh Ngôi Lời vinh quang (vinh quang vinh quang).
Chúa rộng lượng từ bi giàu ơn cứu độ. Xin cho con được thông hiệp với Đức Ki-tô khi ở trần gian, và khi về trời được thông phần với Người.