XIN TRỞ NÊN THẠCH ĐỘNG
Hùng Lân


ÐK. Xin trở nên thạch động cho con náu thân, xin trở nên núi đá cho con ẩn mình. Vì Chúa là Ðấng cứu độ con, Ngài nắm giữ vận mạng của con.

1. Ôi lạy Chúa cuộc đời sống trên trần gian, nép mình bên Ngài sợ gì nguy nan.

2. Thân lạy Chúa Ngài là Ðấng con chờ mong, Chúa là hy vọng của tuổi thanh xuân.

3. Thân lạy Chúa trọn đời sống con ngợi khen, Chúa Trời nhân hậu tình thương vô biên.