NỤ TẦM XUÂN
Lm. Từ Duyên


ĐK. Nụ tầm xuân (có nụ tầm xuân) con hái dâng cha (dâng cha) và hái dâng mẹ trong ngày đầu xuân. Nụ tầm xuân xin dâng lên cha, nụ tầm xuân xin dâng lên mẹ bao mến thương trong ngày xuân.

1. Niềm vui này nhờ ơn Chúa đã ban cho mẹ cha luôn mến thương hiền hòa. Thì nay tạ ơn Ngài con đây tạ ơn Ngài.

2. Niềm vui này nhờ ơn Chúa đỡ nâng ông bà con luôn sắt son đến cùng, thì nay tạ ơn Ngài con đây tạ ơn Ngài.

3. Niềm vui này nhờ ơn Chúa dẫn đưa anh chị con luôn mến cha mến mẹ. Thì nay tạ ơn Ngài con đây tạ ơn Ngài.

4. Niềm vui này nhờ ơn Chúa sáng soi cho đoàn con dẫu khó khăn coi thường. Thì nay tạ ơn Ngài con đây tạ ơn Ngài.