TRỜI CAO
Lm. Trọng Khẩn


ĐK. Trời cao ơi hãy đổ sương xuống, mây mây ơi hãy mưa Đấng Công Bình. Trời cao ơi hãy đổ sương xuống và trái đất hãy phát sinh, hãy phát sinh Đấng Cứu Độ.

1. Chúa ơi xin đừng chấp tội chúng con, này đây Si-on hoang vu, thành thánh điêu tàn. Gia-liêm không còn, không còn lời ca tụng Ngài.

2. Chúa ơi dân Ngài đắm chìm bến mê, Ngài hãy đến cứu muôn dân lầm than cơ cực. Xin mau mau hãy cứu độ giải thoát chúng con.

3. Tháng năm mong chờ, mong Vị Cứu Tinh. Trần gian hoang sơ muôn dân chờ Đấng Cứu Độ, trông mong tháng ngày, xin Ngài hãy đến cứu dân.