THÁNH CA NGỢI KHEN (MAGNIFICAT)
Xuân Thảo (Lm)


ĐK1. Tôi mừng rỡ muôn phần, mừng rỡ muôn phần nhờ Chúa. Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, lòng tôi hớn hở vô bờ.

ĐK2. Lạy Đức Trinh Nữ Ma - ri - a Mẹ thật diễm phúc. Vì Mẹ đã cưu mang cưu mang Con Chúa Cha trên trời.

ĐK3. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương đoái thương nhìn tới từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc tuyệt vời.

1a. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.

1b. Phận nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới, từ nay mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc tuyệt vời.

2a. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả: Danh Người thật chí thánh chí tôn.

2b. Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót, hằng thương xót những ai kính sợ Người.

3a. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

3b. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao, nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

4a. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi bề tay trắng.

4b. Chúa độ trì Ít - ra - en tôi tới của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

5a. Vì Chúa nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Áp - ra - ham.

5b. Và dành cho con cháu, dành cho con cháu đến muôn đời.

6a. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

6b. Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A - men.