KÍNH CHÀO TRINH NỮ (LC. 1, 26-38)
Cao Huy Hoàng


ĐK. Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước. Thiên Chúa nhiệm sinh nơi cung lòng. (A - ve Ma - ri - a) Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc hơn ngàn nữ lưu trên dương trần. (A - ve Ma - ri - a)

1. Giê - su Đấng Cứu Tinh nhân trần. Sẽ ngự đến trong cung lòng nữ trinh. Và ngàn hồng ân rất cao vời. Sẽ đổ xuống dư tràn khắp nhân loại.

2. Giê - su Đấng Cứu Tinh nhân trần. Sẽ ngự đến mang thân phận thế nhân. Và ngàn tình yêu Chúa Thánh Thần. Sẽ đổ xuống bao trùm khắp nhân loại.