AVE MARIA
7 ThứĐK. Kính mừng Mẹ đầy ơn phúc. Kính mừng Mẹ gồm phúc lạ. phúc lạ hơn mọi người nữ. Phúc lạ Chúa ở cùng Mẹ.

1. Xin Mẹ cầu cho chúng con trên đường dương thế, luôn vững tin vào Chúa Giê - Su. Xin Mẹ cầu cho chúng con luôn tôn thờ một Chúa Ba ngôi.

2. Xin Mẹ chở che chúng con trên đường dương thế, bao khó khăn chờ bước chân con. Xin Mẹ ủi an đỡ nâng cho nhân loại nhẹ gánh chuân chuyên.