HY LỄ CUỘC ĐỜI
Lm. Văn Chi


1. Đời con có nghĩa gì đâu như bông hoa sớm nở tối tàn. Đời con là thoáng mây trôi, nguyện cầu xin xót thương con.

ĐK. Dâng Ngài đời con dương thế, dâng Ngài quá khứ đời con. Dâng Ngài tương lai đang tới, dâng Ngài hiện tại con đây.

2. Đời con dâng hiến Ngài đây, trên đôi tay nỗi vui nỗi buồn. Ngài ơi nhận lấy con đây như là hiến lễ cuộc đời.

3. Nguyện dâng hy lễ tình yêu giang đôi tay thiết tha nguyện cầu. Đặt trên đĩa Thánh tin yêu, dâng Ngài hy lễ nhiệm mầu.