AVE MARIA
Franz Schubert, Op. 52, No. 6

1. A - ve Ma - ri - a! Ôi Nữ Trinh đầy hồng ân. Chính Chúa đã dủ tình thương đoái trông Mẹ. Mẹ ơi! Danh Mẹ cao sáng khắp trên trần gian. Chúa Giê - su con lòng Mẹ ân phúc luôn tràn lan Mẹ ban phát cho nhân trần. Mẹ ơi! Con ca mừng thiên chức Mẹ Chúa Trời. Triều thiên uy linh mười hai ánh sao rạng ngời. Từ nơi cao sáng xin thương nhìn xem chúng con. Hằng ngóng trông mong phần vinh phúc trên trời cao. A - ve Ma - ri - a!

2. A - ve Ma - ri - a! Xin đoái thương nhìn đoàn con. Kiếp sống nơi gian trần bao nỗi u hoài. Mẹ ơi! Con quỳ đây xin ngắm trông Mẹ thôi. Chắp hai tay đơn thành con không biết chi để dâng và không biết chi kêu cầu. Mẹ ơi! Con xin hòa ca với muôn Thánh Thần. Ngợi khen bao ân lộc Thiên Chúa ban cho Mẹ. Mẹ ơi! Xin nhớ bao linh hồn đang khổ đau. Thành tâm trông lên Mẹ xin xót thương ủi an. A - ve Ma - ri - a!

3. A - ve Ma - ri - a! Gra - ti - a - ple - na. Ma - ri - a gra - ti - a - ple - na. Ma - ri - a gra - ti - a - ple - na. A - ve, A - ve! Do - mi - nus, Do - mi - nus te - cum. Bene - dic ta tu in mu - li - e - ri - bus, et be - ne - dic - - - - - tus, et be - ne - dic - tus fruc - tus ven - tris, ventris tu - i Je - - - - - - sus. A - ve Ma - ri - a!